Pravidlá súťaže: Letná súťaž o 2 sviečky LUMINIA (Enigma a vôňa podľa vlastného výberu)

Pravidlá súťaže: Letná súťaž o 2 sviečky LUMINIA (Enigma a vôňa podľa vlastného výberu)

 1. I. Usporiadateľ súťaže

Usporiadateľom Súťaže “Letná súťaž o 2 sviečky LUMINIA (Enigma a vôňa podľa vlastného výberu)” (ďalej len “Súťaž”) je Nature s.r.o., so sídlom Jasovská 1, 851 07 Bratislava IČO: 51119994, DIČ: 2120607434, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 123136/B (ďalej len “Usporiadateľ”).

Usporiadateľ vydáva tieto Pravidlá Súťaže (ďalej len “Pravidlá”). Cieľom Súťaže je podporiť prezentáciu spoločnosti Luminia, realizáciu marketingovej komunikácie v rámci internetovej propagácie.

 1. Trvanie a miesto konania Súťaže

Súťaž sa uskutoční v termíne od 30.7.2021. do 8.8.2021 23:59 na Facebook stránke Luminia Crystal Candles a na Instagram profile @luminia.crystal.candles.

III. Účastníci Súťaže

Účastníkom Súťaže (ďalej len „Súťažiaci“) môže byť každá fyzická osoba, ktorá

 • má viac ako 18 rokov,
 • má trvalý alebo prechodný pobyt na území Slovenskej alebo Českej republiky,
 • splní podmienky súťaže.
 1. Podmienky Súťaže

Súťaž sa uskutoční na Facebook stránke Luminia Crystal Candles a na Instagram profile @luminia.crystal.candles.

Do súťaže na Facebook stránke bude zaradený každý, kto:

– je fanúšikom Facebook stránky Luminia Crystal Candles

– označí v komentári 1 osobu, s ktorou by si najradšej užil dovolenku

Do súťaže na Instagram profile bude zaradený každý, kto:

– sleduje profil @luminia.crystal.candles

– označí v komentári 1 osobu, s ktorou by si najradšej užil dovolenku

Výhercovia budú zverejnení na Facebook stránke Luminia Crystal Candles a na Instagram profile @luminia.crystal.candles.

 1. Výhry

Výhra, ktorú Usporiadateľ v Súťaži poskytne je nasledovná: 1x sviečka petite LUMINIA Enigma a 1x sviečka petite s vôňou podľa vlastného výberu pre súťaž na Facebooku a 1x sviečka petite LUMINIA Enigma a 1x sviečka petite s vôňou podľa vlastného výberu pre súťaž na Instagrame.

Usporiadateľ si vyhradzuje právo na zmeny a dodatky ohľadom cien.

 1. Kompetencie Usporiadateľa

Usporiadateľ povedie dohľad nad priebehom Súťaže a výberom cien v súlade s Pravidlami Súťaže. Usporiadateľ má právo zasiahnuť v prípade, že vznikne podozrenie, že sa Súťažiaci správal v rozpore s Pravidlami Súťaže.

Usporiadateľ si vyhradzuje právo vylúčiť zo súťaže Súťažiaceho, pokiaľ je jeho konanie v rozpore so všeobecne platnými zákonmi, porušuje práva tretích osôb alebo porušuje autorské práva, obsahuje fotky vyobrazujúce nahotu, fotky alebo slová všeobecne považované za vulgárne, urážlivé alebo nemorálne, vyzýva k rasovej, náboženskej alebo etnickej neznášanlivosti, vyzýva k násiliu, spôsobuje urážku na cti tretích osôb, obsahuje odkaz, ktorý vedie na stránky s obsahom popísaným v tomto bode alebo inak zobrazuje obsah, ktorý je všeobecne považovaný za nevhodný.

V okamihu, keď budú zistené porušenia týchto Pravidiel, bude Súťažiaci na základe rozhodnutia Usporiadateľa vylúčený zo Súťaže. Definitívne rozhodnutie je v kompetencii Usporiadateľa. Vylúčenie zo Súťaže môže nastať v ktorejkoľvek fáze Súťaže.

Usporiadateľ môže požiadať Výhercu, aby v určitom termíne preukázal svoju totožnosť občianskym preukazom alebo pasom. Pokiaľ Výherca Súťaže odmietne preukázať svoju totožnosť, prichádza o nárok na cenu.

VII. Oznámenie výhercu súťaže

Výherca súťaže bude zverejnený do 5 pracovných dní od ukončenia súťaže na Facebook stránke Luminia Crystal Candles a na Instagram profile @luminia.crystal.candles. Výherca bude požiadaný, aby kontaktoval Usporiadateľa cez správu kvôli doručeniu výhry a následne zaslal svoju adresu, e-mail a telefonický kontakt kvôli doručeniu výhry.

VIII. Všeobecné informácie o cenách a ich výhercoch

Výherca súhlasí s tým, aby bolo zverejnené jeho meno a priezvisko na Facebook stránke Luminia Crystal Candles a na Instagram profile @luminia.crystal.candles bez nároku na náhradu.

Pokiaľ výherca Súťaže nebude reagovať (neprihlási sa k výhre a nevyzdvihne si ju) na oznámenie o výhre v súťaži do 15 dní od obdržania oznámenia prostredníctvom Facebook stránky Luminia Crystal Candles alebo Instagram profilu @luminia.crystal.candles, výhra prepadá.

Usporiadateľ si vyhradzuje právo konečného rozhodnutia, či podmienky stanovené pre dané výhry boli splnené, alebo nie. Výhry nemôžu vyhrať Súťažiaci, ktorí nesplnili, čo i len čiastočne, podmienky stanovené pre výhru. Ak výherca neprejaví súhlas s nadobudnutím výhry, vzdá sa výhry, resp. nesplní inú podmienku podľa týchto Pravidiel, v takom prípade cena prepadá alebo o novom výhercovi rozhodne Usporiadateľ.

Výherca nemá nárok na výmenu výhry za peňažnú hotovosť. Výhru nie je možné previesť na inú osobu. Na výhru sa nevzťahujú ustanovenia § 612 až 627 Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.

 1. Všeobecné podmienky

Účasť v Súťaži, získanie a doručenie výhry nie sú nijakým spôsobom podmienené nákupom akéhokoľvek tovaru.

Usporiadateľ má právo vyradiť Súťažiaceho v prípade podozrenia z porušenia pravidiel Súťaže alebo použitia neregulárnych postupov.

Je zakázané používať akýkoľvek počítačový kód, malware alebo čokoľvek iné, čo by mohlo rušiť, zastaviť alebo zneužiť Súťaž. Takéto správanie môže mať za následok vylúčenie Súťažiaceho z ďalšej účasti v Súťaži.

Súťažiaci majú právo nahlásiť ostatných Súťažiacich, ktorých podozrievajú z porušenia Pravidiel Súťaže. Sťažnosť musí byť zaslaná do správy na Facebook stránke Luminia Crystal Candles alebo na Instagram profile @luminia.crystal.candles a musí obsahovať meno/prezývku porušiteľa a popis situácie, prečo je Súťažiaci z porušenia Pravidiel podozrievaný. Správa musí tiež obsahovať celé meno a priezvisko žiadateľa. Usporiadateľ má právo sťažnosť posúdiť a rozhodnúť o vylúčení či zotrvaní Súťažiaceho v Súťaži bez povinnosti vyjadriť sa k tomu žiadateľovi.

 1. Osobné údaje

Výherca udeľuje svojím zapojením sa do Súťaže súhlas, aby prevádzkovateľ Nature s.r.o., so sídlom Jasovská 1, 851 07 Bratislava IČO: 51119994, v súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES, spracúval osobné údaje výhercu v rozsahu: kontaktné telefónne číslo, adresa a adresa elektronickej pošty za účelom bezproblémového doručenia výhry. Tento súhlas udeľuje na dobu 1 roka odo dňa zapojenia sa do Súťaže a je si vedomý/á toho, že ho môže kedykoľvek písomne odvolať.

Výherca potvrdzuje že si je vedomý/á svojich práv podľa nariadenia a zákona, t. j. predovšetkým práva na prístup k osobným údajom, na opravu, resp. doplnenie údajov, na výmaz údajov (byť zabudnutý), na prenositeľnosť údajov, vzniesť námietku proti spracovávaniu osobných údajov, na obmedzenie spracovávania údajov, podať návrh na začatie konania podľa nariadenia a zákona.

Ak ako dotknutá osoba zistíte, že spracovávanie vašich osobných údajov je v rozpore s ochranou vášho súkromného a osobného života alebo v rozpore zo zákonom, máte právo požadovať od prevádzkovateľa alebo ním povereného sprostredkovateľa vysvetlenie a odstránenie takto vzniknutého stavu.

Prehlasujem, že pokiaľ mám menej ako 16 rokov, tak som požiadal svojho zákonného zástupcu (rodiča) o súhlas so spracovávaním mojich osobných údajov.

Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať, alebo pre uplatnenie svojich práv nás môžete kontaktovať na:

Čísle +421 917 168 652 alebo na emailovej adrese: [email protected].

XII. Dane

Daň z príjmu, ktorej podlieha nadobudnutie výhry podľa platných právnych predpisov Slovenskej republiky, ako aj všetky ostatné poplatkové povinnosti, ktoré sa môžu prípadne vzťahovať na nadobudnutie výhry výhercom, budú hradené výhercom v celej zákonom stanovenej výške. Usporiadateľ nebude zodpovedať za dane vyplývajúce z výhry podľa príslušného zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.

XIII. Riešenie sťažností

Sťažnosti a reklamácie prijíma Usporiadateľ písomne na e-mailovej adrese [email protected] alebo písomne na adrese: Nature s.r.o., Jasovská 1, 851 07 Bratislava. Všetky sťažnosti rieši Usporiadateľ. V prípade oprávnenej reklamácie sa Usporiadateľ zaväzuje odstrániť chybu čo najskôr a informovať o tom Súťažiaceho. Usporiadateľ má právo diskvalifikovať z účasti v Súťaži akéhokoľvek Súťažiaceho, u ktorého vznikne podozrenie, že konal v rozpore s týmito Pravidlami. Rozhodnutie Usporiadateľa v súvislosti s akýmkoľvek zákazom účasti v Súťaži je konečné.

XIV. Osobitné ustanovenia

Usporiadateľ si vyhradzuje právo na zmenu pravidiel Súťaže, na zrušenie Súťaže, dĺžku trvania ako aj podmienky Súťaže. Zmenu pravidiel a podmienok Súťaže Usporiadateľ zverejní na Facebook stránke Luminia Crystal Candles. Usporiadateľ nezodpovedá za žiadne škody vzniknuté v súvislosti s nesprávnymi údajmi poskytnutými Súťažiacim v súvislosti s neuplatnením, resp. nevyužitím výhry.

Výherca nemá právny nárok na výmenu výhry/ceny alebo výplatu jej hodnoty formou peňažnej alebo inej kompenzácie (výmenou ceny za peniaze sa rozumie aj výmena ceny za cenný papier, nehnuteľnosť, vklad na vkladnej knižke alebo poistenia a pod.). Súťažiaci berie na vedomie, že výhry nie je možné vymáhať súdnou cestou. V prípade akéhokoľvek sporu týkajúceho sa Súťaže, bude rozhodnutie Usporiadateľa konečné a záväzné. Usporiadateľ a osoby, ktoré spolupracujú na realizácii Súťaže, nenesú žiadnu zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by Súťažiacemu mohli vzniknúť na základe jeho účasti v Súťaži.

V prípade vzniku okolností, ktoré Usporiadateľ nemôže ovplyvniť (zásah vyššej moci), môže Usporiadateľ Súťaž zrušiť. Súťažiaci o tom musia byť informovaní prostredníctvom Facebook stránky Luminia Crystal Candles a na Instagram profile @luminia.crystal.candles alebo prostredníctvom ďalších možných spôsobov komunikácie. V takom prípade nenesie Usporiadateľ voči Súťažiacim zodpovednosť za vzniknuté škody. Usporiadateľove rozhodnutie ohľadom všetkých otázok týkajúcich sa Súťaže alebo vysvetlenia Pravidiel je konečné a vzťahuje sa na všetkých Súťažiacich. Súťažiaci preberajú všetku zodpovednosť za priame alebo nepriame škody, ktoré by mohli utrpieť účasťou v Súťaži.

 1. Záverečné ustanovenia
 2. Súťažiaci sa môžu s týmito Pravidlami oboznámiť facebookovej stránke Usporiadateľa: Luminia Crystal Candles.
 3. Pravidlá Súťaže nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom ich zverejnenia na Facebook stránke Luminia Crystal Candles.
 4. Pridaním komentára vo forme odpovede na súťažnú otázku vyslovuje Súťažiaci súhlas riadiť sa Pravidlami Súťaže.
 5. Tieto Pravidlá Usporiadateľ vydáva ako súčasť Súťaže a riadia sa primerane príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v platnom znení.

V Bratislave, dňa 27.7.2021

Nature s.r.o.