Zásady ochrany osobních údajů (GDPR)

Vážíme si Vaše soukromí a ceníme si náš vztah s vámi. Vaše osobní údaje zpracováváme v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob při zpracovávání osobních údajů ao volném pohybu těchto údajů, kterým se zrušuje směrnice 95/46 / ES (obecné nařízení o ochraně údajů) ( “nařízení”) a zákonem č. 18/2018 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů ( “zákon o ochraně osobních údajů”). Níže Vám chceme vysvětlit, jak jsou Vaše osobní údaje zpracovávané a jaké jsou Vaše práva podle nařízení a zákona o ochraně osobních údajů. 

 

Obsah

1        Provozovatel

2       Získávání osobních údajů

3       Právní základ a účel zpracování

4      Příjemci osobních údajů

5      Práva zákazníka jako dotčené osoby

 

 1)  Provozovatel

Společnost, Nature s. r. o., se sídlem Rybná 716/24, Staré Město, Praha 110 00, Česká republika, IČO: 108 87 008, Spisova znacka C 350176/MSPH Městský soud v Praze ( “společnost” nebo “my”) je osobou, která sama nebo společně s jinými určuje účel a prostředky zpracování osobních údajů zákazníků – dotčených osob

 

2)  Získávání osobních údajů

Vaše osobní údaje získáváme následovně:

 • od Vás při zadání objednávky;
 • přímo od Vás při reklamních kampaních a událostech.

 

3)  Právní základ a účel zpracování

Zpracováváme Vaše osobní údaje na základě následujících právních titulů stanovených nařízením a zákonem o ochraně osobních údajů:

 • oprávněný zájem

Naše společnost může zpracovávat Vaše osobní údaje, pokud je to nezbytné pro účely oprávněných zájmů společnosti nebo třetích osob, avšak s výjimkou případů, kdy nad takovými zájmy převažují zájmy nebo základní práva a svobody subjektu údajů, které vyžadují ochranu osobních údajů, zejména pokud je dotyčnou osobou dítě. Takovými oprávněnými zájmy naší společnosti jsou zejména:

 • marketingové aktivity spoločnosti, ktorými sa rozumie najmä informovanie o vybraných produktoch, novinkách, zľavách a udalostiach;súčasťou komunikácie môžu byť prieskumy spokojnosti; marketingová komunikácia je zasielaná príležitostne, spravidla niekoľkokrát za rok, najviac približne jedenkrát mesačne; a na tento účel spoločnosť uchováva osobné údaje najviac po dobu trvania vzťahu predajca – zákazník medzi spoločnosťou a dotknutou osobou.

V prípade marketingových aktivít spoločnosti ste oprávnení kedykoľvek namietať voči spracúvaniu Vašich osobných údajov na takýto účel, a to spôsobom uvedeným v bode 5 – Práva zákazníka ako dotknutej osoby.

 • vymáhání pohledávek a jiných nároků společnosti; pro tento účel společnost uchovává osobní údaje nejvíce po dobu trvání příslušných promlčecích lhůt;

 • zamezení podvodného jednání, pokud se společnost odůvodněně domnívá, že hrozí riziko takového jednání; pro tento účel společnost uchovává osobní údaje po dobu nejvýše pěti let od ukončení smluvního vztahu;

 • plnění smlouvy

Společnost zpracovává osobní údaje dotčených osob pro účely související s plněním smluvních závazků obou stran, a to zejména na provedení objednávky, změny objednávky, akceptace objednávky, zrušení objednávky, provedení platební instrukce a spárování plateb, fakturace apod. Poskytnutí Vašich osobních údajů společnosti v nezbytném rozsahu je podmínkou dodání zboží. V objednávkovém formuláři jsou vyznačeny osobní údaje, které jsou nezbytné pro uzavření smlouvy.

Společnost uchovává osobní údaje pro účely plnění smlouvy po dobu trvání smluvního vztahu mezi společností a dotyčnou osobou.

 • Plnění zákonné povinnosti

Společnost může zpracovávat osobní údaje včetně jejich poskytování státním orgánům a jiným osobám, pokud její taková povinnost vyplývá ze zákona. Společnost může z důvodu zákonné povinnosti například poskytovat osobní údaje České obchodní inspekci.

 

4)   Příjemci osobních údajů

Naše společnost může pověřit zpracováním osobních údajů třetí osoby, tzv. zprostředkovatelů. Zprostředkovateli naší společnosti jsou například osoby, které pro společnost zajišťují výkon některých marketingových aktivit, osoby zajišťující chod webové stránky, internetového obchodu a fakturačního systému. Zprostředkovatelé zpracovávají osobní údaje pro nás výhradně na základě smlouvy o zpracování osobních údajů, která musí splňovat požadavky stanovené nařízením a zákonem o ochraně osobních údajů a naše společnost v takových případech striktně dbá na ochranu osobních údajů, které poskytne zprostředkovatelem.

Jinými příjemci Vašich osobních údajů mohou být například banky a platební instituce.

 

5)   Práva zákazníka jako dotčené osoby

V souladu s nařízením a zákonem máte právo:

 • vyžadovat od nás:
 • potvrzení, zda jsou nebo nejsou Vaše osobní údaje zpracovávané; pokud osobní údaje nebyly získány od přímo od Vás, můžete vyžadovat poskytnutí jakýchkoli dostupných informací, pokud jde o jejich zdroj ( “právo na přístup k osobním údajům”);
 • pokud jsou Vaše osobní údaje zpracovávané, získat přístup k osobním údajům a další informace a obdržet kopii osobních údajů, které společnost zpracovává ( “právo být informován o zpracování”); společnost je však oprávněna účtovat Vám přiměřený administrativní poplatek v souvislosti s žádostí o kopii osobních údajů;
 • opravu nesprávných / neúplných osobních údajů, které o Vás společnost zpracovává ( “právo na opravu”);
 • výmaz osobních údajů, pokud je splněn některý z důvodů uvedených v nařízení nebo zákoně o ochraně osobních údajů; zvláště pokud osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které je společnost získala nebo zpracovávala, jestliže odvoláte souhlas a společnost nemá jiný právní základ pro zpracování, pokud namítáte vůči zpracování, nebo pokud společnost zpracovávala osobní údaje nezákonně ( “právo na vymazání”) ;
 • omezení zpracování osobních údajů, pokud je splněn některý z důvodů uvedených v nařízení a zákoně o ochraně osobních údajů; například pokud sdělíte, že společnost o ní zpracovává nesprávné osobní údaje, můžete požádat, aby se tyto osobní údaje nezpracovává až do jejich opravy ( “právo na omezení”);
 • získání osobních údajů, které se Vás týkají a které jste poskytli společnosti ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu; máte také právo na přenos těchto osobních údajů dalšímu provozovateli, pokud je to technicky možné a pokud jsou splněny podmínky uvedené v nařízení a zákoně o ochraně osobních údajů ( “právo na přenositelnost”);
 • namítat z důvodů týkajících se konkrétní situace proti zpracování osobních údajů, které se Vás týkají a je nezbytné pro účely oprávněných zájmů, které sleduje společnost nebo třetí strana, s výjimkou případů, kdy nad takovými zájmy převažují Vaše zájmy nebo základní práva a svobody, které si vyžadují ochranu osobních údajů, včetně namítat proti profilování; namítat z důvodů týkajících se konkrétní situace proti zpracování osobních údajů, které se Vás týkají a jsou nezbytné pro splnění úkolu ve veřejném zájmu, včetně namítat proti profilování; nesouhlasit se zpracováváním osobních údajů pro účely přímého marketingu bez Vašeho souhlasu včetně profilování v rozsahu, v jakém souvisí s takovým přímým marketingem ( “právo namítat”);
 • namítat, aby se na Vás nevztahovalo rozhodnutí společnosti, které je založeno výlučně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které má právní účinky, které se Vás týkají nebo Vás podobně významně ovlivňují, pokud nařízení a zákon o ochraně osobních údajů nestanoví jinak ( “automatizované rozhodování včetně profilování “);
 • kdykoli odvolat Váš souhlas se zpracováním osobních údajů udělen společnosti s účinky od momentu odvolání souhlasu ( “právo odvolat souhlas”);
 • při podezření, že se Vaše osobní údaje neoprávněně zpracovávají, jste oprávněn podat návrh na zahájení řízení o ochraně osobních údajů na Úřad pro ochranu osobních údajů České republiky, se sídlem Hraničná 4826/12, 820 07 Bratislava, Slovenská republika, telefonní číslo: + 421 2 3231 3220, dataprotection.gov.sk.

Pokud dotyčná osoba nemá způsobilost k právním úkonům v plném rozsahu, její práva ve smyslu nařízení a zákona o ochraně osobních údajů může uplatnit zákonný zástupce. Práva dotčené osoby ve smyslu nařízení a zákona o ochraně osobních údajů, která nežije, může uplatnit blízká osoba.

Dotyčná osoba si může uplatnit svá práva následujícími způsoby:

S ohledem na možná rizika zneužití a zabezpečení ochrany osobních údajů dotčených osob níže uvádíme komunikační prostředky, kterými lze přijmout a reagovat na Vaše požadavky ve vztahu k osobním údajům, které zpracováváme. V případě pochybnosti o Vaší totožnosti Vás požádáme o dodatečné ověření její totožnosti.

právo na přístup a právo být informován o zpracovávání

 • poštovní zásilkou (podpis dotyčné osoby musí být úředně osvědčený) zaslanou na adresu sídla společnosti;
 • e-mailem na adresu společnosti [email protected];
 • telefonicky na +421 910 845 558.

právo na opravu, právo na vymazání, právo na omezení, právo na přenosnost, právo namítat, automatizované rozhodování včetně profilování a právo odvolat souhlas

 • poštovní zásilkou (podpis dotyčné osoby musí být úředně osvědčený) zaslanou na adresu sídla společnosti;
 • e-mailem na adresu společnosti [email protected];
 • telefonicky na +421 910 845 558.

Automatizované rozhodování včetně profilování

V současnosti neprovádíme automatizované rozhodování včetně profilování osobních údajů dotyčné osoby, které má právní účinky, které se jí týkají nebo ji podobně významně ovlivňují.

 

Informace o použití souborů cookies

Naše společnost, Nature s. r. o., se sídlem Rybná 716/24, Staré Město, Praha 110 00, Česká republika, IČO: 108 87 008, Spisova znacka C 350176/MSPH Městský soud v Praze ( “společnost” nebo “my”) používá na webové stránce “cookies”.

Cookies jsou malé textové soubory, které jsou uchovávány prostřednictvím Vašeho internetového prohlížeče ve Vašem zařízení, například v počítači, tabletu a telefonu. Cookies využíváme za účelem zlepšení funkčnosti naší webové stránky, například na uchování položek v nákupním košíku. Pro většinu webových stránek je používání cookies již standardním operačním postupem.

V souladu s § 55 odst. 5 zákona č. 351/2011 CFU o elektronických komunikacích používání nastavení internetového prohlížeče, které povoluje cookies, se považuje za souhlas s použitím cookies. Takový souhlas je platný, pouze pokud měl uživatel k dispozici jasné a úplné informace účelu cookies.

V případě, že si nepřejete, abychom cookies používali, změňte nastavení Vašeho internetového prohlížeče. V rámci nastavení Vašeho internetového prohlížeče je také možné zajistit odstranění cookies nebo zákaz používání cookies.